My Vám zavoláme

Zadejte své telefonní číslo
a my Vám zavoláme.

Přidat poznámku

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje budou použity při zpracování Vaší žádosti.
Další informace o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v části Osobní údaje a cookies.
Ozveme se Vám v pracovní dny mezi 7:00–15:30.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti
Bio-Circle s.r.o., IČ 28267656, se sídlem Trnkova 3069/117l, Líšeň, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 57437(dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou podnikající osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. E-shop je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.bio-circle.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky se výlučně týkají B2B případů, tj. kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím, je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež jedná při koupi zboží od Prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Kupní smlouvou mohou Prodávající a Kupující ujednat jiná práva a/nebo povinnosti, než jak jsou upraveny v Obchodních podmínkách. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a s jejich obsahem souhlasí a cítí se jím vázán.

1.5. Znění Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn měnit a/nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek, tato se nadále řídí zněním Obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření Kupní smlouvy.

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Jakákoliv prezentace zboží nacházející se ve webovém rozhraní obchodu je výlučně informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a nákladů na dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto stanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „Objednávka“).

2.5. Kupující je oprávněn kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, dokud neodešle Objednávku prostřednictvím Webového rozhraní obchodu Prodávajícímu. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl ve své Objednávce. (dále jen „e-mail Kupujícího“).

2.6. Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího. Prodávající zašle Kupujícímu akceptaci Objednávky e-mailem, a to na
e-mail Kupujícího. Prodávající je oprávněn provést akceptaci Objednávky také telefonicky, a to na telefonní číslo, které Kupující uvedl ve své Objednávce.

2.7. Objednávku je Kupující oprávněn zrušit do okamžiku, dokud Prodávající neodešle Kupujícímu akceptaci Objednávky.

2.8. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu při v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nese Kupující ze svého.

2.10. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. platba na fakturu

3.1.2. platba částky ve výši Kupní ceny platební kartou při vytvoření Objednávky

3.2. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží součástí Kupní ceny.

3.3. Pokud Kupující uhradí Prodávajícímu částku ve výši Kupní ceny uvedené v Objednávce platební kartou dle ust. bodu 3.1.2 těchto Obchodních podmínek, současně s uzavřením Kupní smlouvy Prodávající a Kupující provádí dvoustranný zápočet takto provedené platby na Kupní cenu zboží.

3.4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a k ceně prodávaného zboží bude daň z přidané hodnoty připočtena v zákonné výši.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Podle ust. § 2001 občanského zákoníku, lze od Kupní smlouvy o dodávce zboží, která byla uzavřena na základě Objednávky Kupujícího, odstoupit jen z důvodů dle ust. § 2002, tj. pro porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem, o němž strana porušující smlouvu již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4.3. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy uzavřené s Kupujícím odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla Kupní cena hrazena.

4.4. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek zrušuje s účinky od jeho počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po účinnosti odstoupení od Kupní smlouvy. Výplata jakýchkoli částek Prodávajícím bude provedena bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen Prodávajícímu bezodkladně sdělit.

4.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu bezodkladně vrátit zboží, které mu bylo předáno na základě Kupní smlouvy, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo kurýrní služby v kompletním stavu včetně balení, v řádném a nepoškozeném stavu. Zásilka obsahující takové zboží musí být Kupujícím pojištěna do výše Kupní ceny. Náklady spojené s vrácením zboží včetně poštovného a pojištění nese Kupující ze svého.

4.6. V případě, že bude zboží vrácené dle předchozího bodu Obchodních podmínek poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat bezdůvodné obohacení ve výši rozdílu mezi Kupní cenou a cenou vráceného zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Pokud je mezi stranami domluven způsob dopravy na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takto smluveným způsobem dopravy.

5.2. Pokud je Prodávající dle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo, které Kupující určil v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží v okamžik dodání.

5.3. Jestliže že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen nad rámec Kupní ceny Prodávajícímu uhradit náklady, které jsou spojeny s opakovaným doručováním zboží, příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. V okamžik převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen provést kontrolu, zda je obal zboží neporušen. Pokud shledá jakékoliv závady, je Kupující povinen toto okamžitě písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo ve vztahu ke Kupní smlouvě specifikovat zvláštní dodací podmínky. Ty mají přednost před obecným ustanovením těchto Obchodních podmínek.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn a vad, které vznikly v průběhu přepravy zboží.

6.3. Práva z vadného plnění je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamaci popisující uplatněnou vadu zboží a práva z vadného plnění, která v souvislosti s ní Kupující uplatňuje. Lhůta pro posouzení uplatnění vady prodávajícím začne plynout nejdříve okamžikem předání reklamovaného zboží Kupujícím Prodávajícímu.

6.4. Kupující může reklamovat vady zboží – tzv. skryté nejpozději do šesti měsíců od data zdanitelného plnění faktury, kterou bylo zboží dodáno. Kupující při reklamaci uvádí vždy „variabilní symbol“, který je shodný na všech dokladech souvisejících s jednou dodávkou zboží.

6.5. Pokud dojde k poškození zboží při jeho přepravě vozidlem na místo určení dodávky, je kupující povinen prodávajícímu předložit reklamační zápis potvrzený řidičem, který zboží kupujícímu dopravil.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy se přepravce poprvé pokusil zboží Kupujícímu předat podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

7.3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtách uvedených u příslušného zboží, položky označené jako "skladem" má Prodávající buď přímo ve skladových zásobách, nebo je schopen je pro Kupujícího obratem vyrobit nebo jinak zajistit a odeslat standardně do 10 pracovních dnů, u ostatního zboží bude dodací lhůta sdělena na dotaz. Nebude-li Prodávající schopen zboží pro Kupujícího zajistit a odeslat ve lhůtě uvedené v tomto bodu Obchodních podmínek, informuje o tom Kupujícího s uvedením dodatečné lhůty.

8. Cookies a ochrana osobních údajů

8.1. Zpracování osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, nebo kontaktních osob Kupujícího, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

8.2. Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa případně adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy včetně případného vedení uživatelského účtu (pokud kupující zvolil tuto možnost). Kupující není povinen udělit Prodávajícímu osobní údaje, avšak bez nich nelze uzavřít Kupní smlouvu nebo provést řádnou Objednávku.

8.3. Při vytvoření uživatelského účtu kupující uděluje samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu. Tento souhlas lze odvolat provedením žádosti Prodávajícímu, aby zrušil uživatelský účet Kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn Kupujícímu zasílat obchodní nabídky, které se vztahují k předmětu jeho podnikání. Kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu takových zpráv e-mailem s vyjádřením odmítnutí zaslaným na adresu info@bio-circle.cz. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.5. Kupující provedením Objednávky stvrzuje, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích v nezbytném rozsahu pro účely plnění Kupní smlouvy.

8.6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího Bio-Circle s.r.o.,
IČ 28267656, se sídlem Trnkova 3069/117l, Líšeň, 628 00 Brno nebo e-mailem na adresu: info@bio-circle.cz.

8.8. Prodávající na webových stránkách e-shopu https://www.bio-circle.cz zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. V případě souhlasu návštěvníka uděleného prostřednictvím samostatné lišty obsahující příslušné právní informace také pro marketing. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající a Kupující sjednávají, že Kupní smlouva a vztahy s ní související se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky, a to i v případě, že vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.

9.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.